Members

Academic StaffNaoteru Shigekawa (Professor)


Liang Jianbo (Lecturer)


Graduate Students(Since Apr. 2017)
Hideyuki Akazawa
Tomoya Hara
Shunichi Khono
Keiji Matsuura
Kazufumi Shimozato
Shun Tanaka

(S
ince Apr. 2016)
Katsuya Furuna
Shohei Hisamoto
Shou Morita
Tomoki Ogawa
Takuya Sumitomo
Sanji Yung


(Since Apr. 2015)
Shoji Yamajo

Alumnae/Alumni

Takuya Nishimura (03/2017 Master Degree)
Sae Shimizu (03/2017 Master Degree)

Li Chai (03/2016 Master Degree)
Tomohiro Hayashi (03/2016 Master Degree)
Kohji Takemura (03/2016 Master Degree)

Masashi Morimoto (03/2015 Master Degree)
Shota Nishida (03/2015 Master Degree)