Members

Academic StaffNaoteru Shigekawa (Professor)


Liang Jianbo (Associate Professor)


Graduate Students

(Since Apr. 2019)
Yuki Idutsu
Keigo Komaru
Yuji Nakamura
Ryota Ohashi
Moritake Sakihara

(Since Apr. 2018)
Takashi Hishida
Shotaro Horikawa
Shinji Kanda
Ryo Kozono
Takukin Man

Yuji Matsumoto

Alumnae/Alumni

Hideyuki Akazawa (03/2019 Master Degree)
Tomoya Hara (03/2019 Master Degree)
Shunichi Khono (03/2019 Master Degree)
Keiji Matsuura (03/2019 Master Degree)
Kazufumi Shimozato (03/2019 Master Degree)
Shun Tanaka (03/2019 Master Degree)


Katsuya Furuna (03/2018 Master Degree)
Shohei Hisamoto (03/2018 Master Degree)
Shou Morita (03/2018 Master Degree)
Tomoki Ogawa (03/2018 Master Degree)
Takuya Sumitomo (03/2018 Master Degree)
Sanji Yung (03/2018 Master Degree)

Takuya Nishimura (03/2017 Master Degree)
Sae Shimizu (03/2017 Master Degree)
Shoji Yamajo (03/2017 Master Degree)

Li Chai (03/2016 Master Degree)
Tomohiro Hayashi (03/2016 Master Degree)
Kohji Takemura (03/2016 Master Degree)

Masashi Morimoto (03/2015 Master Degree)
Shota Nishida (03/2015 Master Degree)