Members

Academic StaffNaoteru Shigekawa (Professor)


Liang Jianbo (Lecturer)


Graduate Students

(Since Apr. 2018)
Ryo Kozono
Shinji Kanda
Takashi Hishida
Shotaro Horikawa
Yuji Matsumoto
Takukin Man


(Since Apr. 2017)
Hideyuki Akazawa
Tomoya Hara
Shunichi Khono
Keiji Matsuura
Kazufumi Shimozato
Shun Tanaka

Shoji Yamajo

Alumnae/Alumni

Katsuya Furuna (03/2018 Master Degree)
Shohei Hisamoto (03/2018 Master Degree)
Shou Morita (03/2018 Master Degree)
Tomoki Ogawa (03/2018 Master Degree)
Takuya Sumitomo (03/2018 Master Degree)
Sanji Yung (03/2018 Master Degree)

Takuya Nishimura (03/2017 Master Degree)
Sae Shimizu (03/2017 Master Degree)
Shoji Yamajo (03/2017 Master Degree)

Li Chai (03/2016 Master Degree)
Tomohiro Hayashi (03/2016 Master Degree)
Kohji Takemura (03/2016 Master Degree)

Masashi Morimoto (03/2015 Master Degree)
Shota Nishida (03/2015 Master Degree)